On Guruji and Piracy

While one Guruji (Shibu Soren) has been upto his usual ways in the political arena, another Guruji, of the online…

2